Związek Zawodowy to społeczna demokratyczna organizacja tworzona, kierowana i zarządzana przez pracowników. działająca tylko w Skanska SA na terenie całego kraju.
Podstawowym celem działalności związkowej jest obrona praw i interesów swoich członków i innych pracowników w zakładzie pracy. Zgodnie z ustawą o Związkach Zawodowych, Zarząd Związku Zawodowego Pracowników SKANSKA SA reprezentuje interesy grupowe wszystkich pracowników SKANSKA SA i sprawy indywidualne tylko swoich członków oraz osób, które wystąpiły o taką pomoc, a Zarząd Związku Zawodowego Pracowników SKANSKA wyraził na to zgodę. Związek Zawodowy negocjuje z pracodawcą treść regulaminów zakładowych, wysokości płacy, warunki pracy, bezpieczeństwo pracy, warunki socjalne i bytowe, konsultuje rozwiązania stosunku pracy, opiniuje wnioski o nagrody.

Pamiętaj: Twoje niezbywalne prawo to prawo do dobrowolnego zrzeszania się w Związkach Zawodowych. To samo prawo zabrania dyskryminacji z powodu przynależności do Związków Zawodowych.
Działalnością Związku Zawodowego Pracowników SKANSKA w zakładzie pracy kierują demokratycznie wybrani spośród siebie liderzy Związkowi.

Co Związek Zawodowy Pracowników SKANSKA może zrobić dla pracowników:

- Związek Zawodowy jest Twoją reprezentacją w kontaktach z Pracodawcą
- poprzez zbiorowe działania i mówienie jednym głosem – związkowe działania są 
wyraźne i skuteczne
- Związek Zawodowy uczestniczy w rozwiązywaniu problemów w pracy w sposób jawny i nie 
konfliktowy 
- Związek Zawodowy nadzoruje i kieruje Społeczną Inspekcją Pracy 
- Związek Zawodowy występuje o poprawę bezpieczeństwa i warunków pracy
- Związek Zawodowy powołał i prowadzi społecznie Pracowniczą Kasę Zapomogowo-
Pożyczkową
- zapewnia pomoc prawna i materialną swoim członkom
- chroni przed przejawami dyskryminacji w miejscu pracy

 Obowiązkiem członka Zawiązku jest znać i przestrzegać zapisy Statutu oraz opłacać składkę związkowa miesięczną w wysokości 0,7% brutto z otrzymywanego wynagrodzenia.
Z tytułu przynależności do Związku Zawodowego Pracowników SKANSKA niezależnie od cytowanej wyżej ochrony prawnej każdy członek może skorzystać ze świadczeń statutowych i tak: 

- zasiłek z tyt. urodzenia dziecka 500PLN
- zasiłek z tyt. zgonu członka rodziny ( w pierwszej lini) 400PLN
- zasiłek z tyt. zgonu członka związku 500PLN
- zapomoga losowa do 600PLN
- bonus świąteczny w wysokości ustalonej każdorazowo przez Zarząd, zależny od możliwości Finansowych Związku